2024Culture and societyCultural Production

Veldtekening internationaal cultuurbeleid

Het Strategisch Kader Internationaal Cultuurbeleid (ICB) is een beleidsdomeinoverschrijdende strategie voor 2021- 20225. Deze strategie heeft die doelstellingen: het versterken van de internationale positie van actoren, goederen en praktijken (1), het stimuleren van internationale samenwerking , netwerken en uitwisseling (2) en het in de wereld zetten van Vlaanderen als State of the Art (3). De focus ligt op de internationale positionering van Vlaanderen en de strategie is dus sterk gericht op activiteiten in het buitenland. IDEA Consult nemen, in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media het kader waarin dit gebeurt onder de loep en ontwikkelde een ‘Veldtekening Internationaal Cultuurbeleid’.

De veldtekening dient als inpunt voor het ICB, brengt de ontwikkeling in verschillende cultuursectoren in kaart en matcht ze met het huidige Strategisch Kader. De deelsectoren die geanalyseerd worden zijn: beeldende kunsten, podiumkunsten, professionele muziek, circuskunsten, cultureel erfgoed, sociaal-cultureel werk, amateurkunsten, literatuur, audiovisueel (incl. film en games), architectuur en vormgeving. Aan de hand van desk research, interviews met de culturele bovenbouw en focusgroepen met actoren uit elke sector, werden er verbeterpunten en aanbevelingen opgesteld. De verbeterpunten worden opgedeeld in vier grote delen waarbij er bij elk onderdeel dieper wordt ingegaan op de verbeterpunten en hoe men dit kan aanpakken.

Kernbevindingen

  1. De algemene uitgangspunten is het eerste deel van de verbeterpunten in het rapport. In dit deel wordt er naar verschillende onderwerpen gekeken, namelijk de sectorale scope van het internationaal beleid, De positie van Vlaanderen in Europa, de samenhang van binnen- en buitenland, de uitstraling van Vlaanderen en de erkenning die nodig is voor beleidsdomein- overschrijdende thema’s. Bij elke onderdeel wordt er dieper op in gegaan wat de verbeterpunten zijn en hoe eventueel aangepast kan worden.
  2. In het tweede deel, follow the actor’ in het toekomstige ICB, ligt de focus op de sectoren zelf en hun positie in het cultuurlandschap. Daarbij wordt gekeken naar de artistieke en inhoudelijke ontwikkeling, persoonsgebonden kwesties; economisch en ecologisch kapitaal en sociaal en netwergerelateerde zaken.
  3. Er is nood aan een duidelijke, transparante en kennisgebasseerde strategische visieontwikkeling. Hierbij is een thematische aanpak in plaats van geografisch aangeraden en moet de nieuwe strategie flexibel genoeg zijn om veranderende omgevingsfactoren op te vangen en toekomstgericht zijn. Het moet een strategie vanuit een langetermijnperspectief.
  4. Als laatste punt is er nood aan een nieuwe manier van samenwerking. Zowel regionaal als internationaal is er een complementaire samenwerking tussen overheidsinstanties en bovenbouw nodig.

Researchers

Joris Janssens & Inez Boogaarts

Affiliations

IDEA Consult
Departement Cultuur, Jeugd en Media

Reference

Janssens, J., & Boogaarts, I. (2024). Veldtekening internationaal cultuurbeleid. IDEA Consult. Departement Cultuur, Jeugd & Media.