2024Cultuur en samenlevingLiteratuur

Writing by women or for women?

Deze studie onderzoekt het effect van gender op recensies bij Engelse literatuur in de Verenigde Staten. Algemeen wijst onderzoek uit dat in artistieke sectoren werk vrouwen minder aandacht krijgen van recensenten en meer naar de achtergrond verdwijnen met als gevolg dat vrouwen minder carrièremogelijkheden krijgen. Een recensie krijgen voor een boek is een belangrijke stap in een auteurs carrière, het zorgt voor bekendheid en beïnvloedt de attitudes en perceptie van wat als kwalitatieve literatuur gezien wordt. Uit het onderzoek komen twee significante verschillen naar voren tussen mannelijke en vrouwelijk auteurs waarbij vrouwen op basis van hun gender buitengesloten en benadeeld worden in hun literaire carrière.

Het onderzoek analyseert 14.960 Engelstalige fictie romans uitgebracht in de VS in 2007 en de bijhorende recensies in de New York Times, de Washington Post en de Los Angeles Times. Dit om zowel te onderzoeken welke genderongelijke mechanismen er zijn bij recensies maar ook om te onderzoeken of vrouwen op voorhand al, systematisch minder geselecteerd worden voor een recensie. Kortom wordt gekeken naar welke boeken een review krijgen en welke boeken niet gekozen worden voor een review en of dit samenhangt met gender. Hieruit komen twee mechanismen naar voren, namelijk ‘women’s fiction penalty’ en ‘ woman writer’s penalty’. Het eerste verwijst naar  uitsluiting op basis van genre, het stereotypische vrouwelijk genre wordt als minderwaardig gepercipieerd waardoor het niet recensiewaardig is en men deze romans zelf niet eens als een optie zien voor een recensie. Het tweede mechanisme betreft auteurs die puur op basis van hun gender minder recensies krijgen los van het genre waartoe hun romans behoren.

Kernbevindingen

  1. Er is een verschil van gendervertegenwoordiging naargelang het genre. Zo is 70% van de romans in genres als thriller, avontuur, Westers en science fiction geschreven door mannelijk auteurs. Deze groep van genres wordt ‘androcentric’ genoemd wat betekent dat het als mannelijke genres gepercipieerd worden. In tegenstelling tot het romantisch en religieus genres waarbij vrouwen in de meerderheid zijn. Kortom er is weinig verschil is het aantal boeken naargelang gender maar mannelijke en vrouwelijke auteurs bevinden zich wel in andere literaire genres. Dit vaak in lijn met de gendernormen.
  2. Romans geschreven door een vrouwelijke auteur hebben 37% minder kans om een recensie te krijgen dan mannelijke auteurs. Bovendien is maar 36% van de onderzochte reviews van een boek van een vrouwelijke auteur.
  3. 22% van de uitgebrachte boeken in 2007 behoren tot het typische vrouwelijk genre maar dit wordt niet weerspiegeld in de recensies want maar 2% van de geanalyseerde recensies kunnen bij deze genres ondergebracht worden. Deze genres worden dus duidelijk als minder geschikt of kwalitatief gezien door recensenten.
  4. Verder maken bepaalde genres meer kans om een recensie te krijgen dan anderen. Literaire romans staan bovenaan, gevolgd door genderneutrale genres, androcentric genres en als laatste ‘vrouwelijke’ genres.
  5. Ondanks dat het literaire genres het meest recensies krijgt van alle genres is er ook hier een genderverschil. Zo hebben vrouwelijke auteurs 6% kans om een recensie te krijgen en mannelijke 9,8% kans. Zelf bij het genderneutrale genre is dit genderverschil terug te vinden. Enkel bij de ‘vrouwelijke’ genres is er geen genderverschil bij de recensies.
  6. Samengevat maken boeken van vrouwelijke auteurs minden kans op een resensie los van het literaire genre waartoe ze behoren en worden de ‘vrouwelijke’ genres systematisch aan de kant geschoven door recensenten.

Onderzoekers

Kwan Woo Kim
Phillipa K. Chong

Affiliaties

Harvard University & McMaster University

Referentie

Kim, K. W., & Chong, P. K. (2023). Writing by women or for women? Either way, you’re less likely to be reviewed. Poetics, 96, 101737.